De Nationale Kadobon B.V. – Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden consumenten van De Nationale Kadobon B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52469085.

 

Definities

 

-        Acceptanten: de contractuele wederpartijen van De Nationale Kadobon die de Cadeaukaart online via de Website accepteren als betaalmiddel voor maximaal het bedrag dat op de betreffende Cadeaukaart is geladen. De Acceptanten staan op de Website genoemd. De Acceptanten kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

-        Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

-        De Nationale Kadobon: De Nationale Kadobon B.V.

-        Cadeaukaart: de cadeaukaart die uitgegeven wordt door De Nationale Kadobon en die aan de Houder ervan het recht geeft het bedrag dat op de cadeaukaart is geladen te besteden bij de Acceptanten.

-        Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

-        Houder: een Consument die tevens houder is van een Cadeaukaart.

-        Verkoopkanaal: de fysieke verkooppunten van de Cadeaukaart en de Website als verkooppunt van de Cadeaukaart.

-        Website: www.denationalekadobon.nl.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 

1.1           De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Nationale Kadobon en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en De Nationale Kadobon.

1.2           De Consument aanvaardt de Algemene Voorwaarden door de koop van de Cadeaukaart in de winkel (op welke Cadeaukaart naar de Algemene Voorwaarden wordt verwezen) dan wel door op de Website een Cadeaukaart te kopen en expliciet de Algemene Voorwaarden te accepteren. De Algemene Voorwaarden gaan automatisch over op de nieuwe Houder indien deze een Cadeaukaart om niet verkrijgt van een andere Consument (zie ook artikel 2.5): door aanvaarding van de Cadeaukaart, aanvaardt de nieuwe Houder tevens de Algemene Voorwaarden.

1.3           Indien mogelijk, worden de Algemene Voorwaarden aan de Consument ter hand gesteld voordat er een koopovereenkomst tussen de Consument en een Verkoopkanaal tot stand is gekomen. Indien dit niet mogelijk is, kan de Consument de Algemene Voorwaarden raadplegen op de Website waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen op de Cadeaukaart.

1.4           De Algemene Voorwaarden zullen op verzoek van de Consument onverwijld en kosteloos, langs elektronische weg (op zodanige wijze dat deze door de Consument op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen) dan wel op andere wijze, aan de Consument worden toegestuurd.

 

Artikel 2 – Koop en gebruik van de Cadeaukaart

 

2.1     De Nationale Kadobon biedt via verscheidene Verkoopkanalen de Cadeaukaart aan Consumenten aan. Indien de Cadeaukaart op de Website wordt gekocht, worden er additioneel verzendkosten gerekend voor het toesturen van de Cadeaukaart.

2.2     Iedere Cadeaukaart is voorzien van een unieke code met welke code producten van de Acceptanten kunnen worden gekocht via de Website. Op de Website staat een “winkelwagen” waarin de Houder de producten kan verzamelen die hij of zij met de Cadeaukaart wenst te kopen. Vervolgens drukt de Houder op de knop “plaats bestelling” en wordt er over gegaan naar de betaalprocedure waar de Houder met de unieke code betaalt. Een uitgebreide uitleg over het kopen van producten met de Cadeaukaart op de Website vindt u door hier te klikken.

2.3     De Cadeaukaart geeft recht op het vrijelijk besteden van het geldbedrag dat op de Cadeaukaart staat bij een Acceptant via de Website. De Cadeaukaart kan in delen worden verzilverd.

2.4     Onmiddellijk na het moment dat de Cadeaukaart (deels) is verzilverd, eindigt (deels) de rechtsbetrekking tussen de Houder en De Nationale Kadobon en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Houder en Acceptant (zie verder artikel 8.2).

2.5     De Cadeaukaart is niet verhandelbaar en het is de Houder alleen toegestaan de Cadeaukaart om niet aan een andere Consument te geven.

 

Artikel 3 – Persoonsgegevens online koop

 

Indien de Consument via de Website een Cadeaukaart koopt, dient hij persoonsgegevens op te geven aan De Nationale Kadobon voor het toesturen van de Cadeaukaart (NAW gegevens). De Nationale Kadobon zal deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Voor meer informatie zie de Privacy Statement op de Website.

 

Artikel 4 – Geldigheid

 

4.1           De Cadeaukaart is vanaf de dag van aankoop 1 jaar geldig, tenzij anders vermeld. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de Cadeaukaart niet meer te verzilveren. De Nationale Kadobon behoudt zich het recht voor om de verlopen Cadeaukaart te blokkeren.

4.2          Niettegenstaande het overige in dit artikel 4 bepaalde, hanteert De Nationale Kadobon een coulanceregeling van 3 maanden na de dag dat de Cadeaukaart is verlopen. Dit betekent dat de Houder binnen 3 maanden na het verlopen van de Cadeaukaart, een nieuwe Cadeaukaart kan aanvragen die opnieuw 1 jaar geldig zal zijn. Om dit mogelijk te maken dient de Houder bij de klantenservice melding te doen van het verlopen van de Cadeaukaart en dit binnen 3 maanden na het verlopen van de Cadeaukaart. De Klantenservice is bereikbaar via e-mail op support@denationalekadobon.nl. De Nationale Kadobon is genoodzaakt hiervoor administratiekosten in rekening te brengen. 

4.3           Het betaalde bedrag voor een verlopen Cadeaukaart zal niet worden gerestitueerd.

4.4           Op speciale actie Cadeaukaarten kunnen speciale actievoorwaarden van toepassing zijn. Indien en voor zover de speciale actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden in strijd zijn met elkaar dan wel de Algemene Voorwaarden ergens niet in voorzien waarin de speciale actievoorwaarden wel voorzien, zullen de speciale actievoorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 5 – Prijzen en retour

 

5.1     De prijzen op de Cadeaukaart zijn in euro’s en geven uitsluitend recht op het vrijelijk besteden van het bedrag dat hierop vermeld staat. Op de Cadeaukaart is geen btw van toepassing.

5.2     De Cadeaukaart kan in delen worden verzilverd (zie artikel 2.3). Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op de Cadeaukaart staat, dan dient de Houder het overige bedrag bij te betalen op één van de manieren die de betreffende Acceptant hiervoor beschikbaar stelt.

5.2    De Nationale Kadobon neemt geen Cadeaukaarten retour, met uitzondering van het  bepaalde in artikel 6.

5.4     Het is niet mogelijk om een Cadeaukaart geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht/Retourrecht bij online aankoop

 

6.1       Indien de Cadeaukaart op de Website is gekocht, heeft de Houder het recht om de koop van de Cadeaukaart te ontbinden door de koop te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van de Cadeaukaart. Een modelformulier voor herroeping kunt u hier downloaden. Voor herroeping is het echter niet verplicht het herroepingsformulier te gebruiken, dit mag ook op andere schriftelijke wijze (per e-mail of per brief).

6.2      Vanaf de dag dat De Nationale Kadobon de herroeping heeft ontvangen, heeft de Houder 14 dagen de tijd om de Cadeaukaart te retourneren aan De Nationale Kadobon, naar het volgende adres: […].

6.3     Vanaf de dag dat De Nationale Kadobon de herroeping heeft ontvangen, heeft De Nationale Kadobon 14 dagen de tijd om het aankoopbedrag aan de (voormalig) Houder terug te betalen. De Nationale Kadobon betaalt het gehele aankoopbedrag (inclusief de verzendkosten die bij de aanschaf online zijn betaald) terug. De (voormalig) Houder draagt de kosten voor het retour zenden van de Cadeaukaart.

6.4   Het in dit artikel 6 opgenomen herroepingsrecht geldt niet indien de Houder reeds de unieke code van de Cadeaukaart zichtbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 7 Verlies

 

7.1       De Houder dient de Cadeaukaart zorgvuldig te bewaren.

7.2     Bij verlies, diefstal, beschadiging of ongeautoriseerd gebruik van de Cadeaukaart waardoor deze niet meer geldig door de (voormalig) Houder kan worden gebruikt, is De Nationale Kadobon niet aansprakelijk. De Nationale Kadobon zal geen nieuwe Cadeaukaart aan de Consument leveren noch de kosten van de verloren, gestolen, beschadigde of ongeautoriseerd gebruikte Cadeaukaart in welke vorm dan ook vergoeden.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 

8.1     De Nationale Kadobon is jegens een Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van een niet nakoming van de Algemene Voorwaarden door De Nationale Kadobon onder toepassing van artikel 6:98 BW.

8.2     De Nationale Kadobon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Consument en deze Acceptant met betrekking tot het product dat de Acceptant levert voor de verzilverde Cadeaukaart dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Acceptant (zie artikel 2.4).

8.3     Niettegenstaande artikel 8.1, aanvaardt De Nationale Kadobon geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de Cadeaukaart alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de Cadeaukaart.

8.4     De Nationale Kadobon verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de Website en op de uitgaven van de Cadeaukaart. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

8.5     De Nationale Kadobon kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op een Cadeaukaart en/of op de Website en/of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie.

8.6     De Nationale Kadobon kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens De Nationale Kadobon via de Website.

8.7     De Website kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. Dergelijke hyperlinks en verwijzingen zijn alleen ter informatieverschaffing voor de Consument opgenomen. De Nationale Kadobon aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen.

8.8     De Nationale Kadobon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade) en de maximale aansprakelijkheid van De Nationale Kadobon is het bedrag dat de Consument voor de Cadeaukaart in het onderhavige geval heeft betaald.

 

Artikel 9 Overmacht

 

In het geval van overmacht heeft De Nationale Kadobon het recht om, naar eigen keuze, de koop van de Cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan De Nationale Kadobon toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

 

Artikel 10 – Fraude

 

In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder heeft De Nationale Kadobon het recht om naar eigen keuze, de koop van de Cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan De Nationale Kadobon toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

 

Artikel 11 –Klachtenprocedure

 

Voor problemen en/of vragen over de Cadeaukaart kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van De Nationale Kadobon per e-mail: support@denationalekadobon.nl.

 

Artikel 12 –Toepasselijk recht

 

Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13 – Copyright

 

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze Website of van andere uitgaven van De

Nationale Kadobon mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van De Nationale Kadobon.

 

Artikel 14 – Eenzijdig wijzigingsbeding

 

De Nationale Kadobon behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van deze Algemene Voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de Website.De wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd. Deze pagina is voor het laatst inhoudelijk aangepast op 30 april 2015. Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om op de hoogte te blijven van de meest recente Algemene Voorwaarden.